Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Zásady zpracování osobních údajů advokátem

Zásady zpracování a uchovávání osobních údajů 

Základní informace o zpracování osobních údajů:

Advokát zpracovává veškeré osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, kterými jsou zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“ a dále adaptační zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v pl. znění.

Subjektem údajů je výlučně fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají. Naše internetové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let.

Správce osobních údajů dle GDPR:

Správcem v souladu s GDPR je samostatný advokát:

- Mgr. Lucie Luhanová, advokát, ev. č. ČAK 14757, IČ: 01336118, se sídlem Chvalšinská 236, 381 01 Český Krumlov (dále jen jako „advokát“), kontaktní email: luhanova@advokati-krumlov.cz; pobočka se nachází na adrese: Kněžská ul. 373/10, 370 01 České Budějovice 1; tel. č. 608 703 355

- JUDr. Ivana Schönová, LL.M., advokát, ev. č. ČAK 14796, IČ: 87869560, se sídlem Chvalšinská 236, 381 01 Český Krumlov (dále též jen jako „advokát“), kontaktní email: schonova@advokati-krumlov.cz, tel .č. 723 042 218,

Osobní údaje zpracovávané advokátem:

Advokát zpracovává následující údaje klientů:

- jméno, příjmení, akademický titul, rodné číslo, datum narození, trvalé bydliště, rodinný stav, číslo občanského průkazu, pohlaví, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, email, telefonní číslo, bankovní spojení, údaje o případných soudních, exekučních či správních řízení, které by mohly mít jakýkoliv vliv na plnění práv a povinností ze smluv uzavřených mezi klienty a advokátem;

- kopie občanských průkazů advokát pořizuje a uchovává v případě, že je kopie takového dokladu nezbytná pro poskytnutí vyžádané služby nebo pro splnění zákonných povinností správce. Kopie občanských průkazů nejsou advokátem dále jakkoliv zpracovávány;

Právní důvody zpracování osobních údajů advokátem:

Advokát je oprávněn zpracovávat osobní údaje v následujících případech:

- subjekt údajů udělí souhlas pro jeden nebo více konkrétních účelů (souhlas je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů. Jde o aktivní a dobrovolný projev vůle subjektu údajů, ke kterému nesmí být nucen), nebo

- zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, nebo

- zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti stanovené správci zákonem.

Účel zpracování osobních údajů:

Osobní údaje klienta jsou zpracovány zákonným, transparentním způsobem, advokát požaduje vždy jen nezbytné údaje ve vztahu k účelu jejich zpracování. Advokát zpracovává osobní údaje za těmito účely:

- splnění povinnost plynoucích ze smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené mezi advokátem a klientem a dosažení účelu zamýšleného danou smlouvou;

- ochrana svých práv a oprávněných zájmů spočívající zejména v ochraně před soudními spory plynoucími ze smluvních vztahů se subjekty údajů – vymáhání pohledávek, ochrana majetku advokáta apod.;

- plnění zákonných povinností správce – rozuměno především plnění daňových a účetních povinností advokáta či plnění povinností dle příslušných ust. zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění;

Jakým způsobem jsou osobní údaje zpracovávány:

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně v listinné podobě (tištěné) nebo v elektronické podobě. V listinné podobě jsou osobní údaje uváděny ve smlouvách, případně daňových dokladech, vždy na základě poskytnutí osobních údajů přímo klientem – telefonicky, emailem, kopií dokladu či osobně. V elektronické podobě nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, ani profilování. Osobní údaje advokát získává přímo od klienta, zadáním osobních údajů do kontaktního formuláře na webových stránkách. Advokát na svých internetových stránkách používá cookie soubory (krátký textový  soubor, který je při návštěvě webové stránky ukládán do počítače návštěvníka, za účelem analýzy návštěvnosti a zlepšení fungování stránek pro návštěvníky). Cookie soubor neumožňuje identifikaci klienta. K analýze webových stránek pomocí cookie souborů se používá služba Google Analytics. Advokát dále může získat osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů, veřejných rejstříků, od soudů a dalších státních a správních orgánů, znalců či svědků.

Komu předává advokát Vaše osobní údaje:

Advokát může předat osobní údaje dle povahy poskytované služby třetím osobám (geodeti, ostatní smluvní strany smluvního vztahu apod.), soudům a dalším státním a správním orgánům, znalcům.

Práva subjektu údajů:

Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, má právo na přístup k osobním údajům (právo bezplatně obdržet na vyžádání informaci o tom, kdo zpracovává jeho osobní údaje), právo na opravu, právo na výmaz (tzv. právo být zapomenut), právo na omezení zpracování údajů, právo vznést námitku proti zpracování, právo podat stížnost na zpracování osobních údajů, právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je souhlas nutný pro příslušné zpracování osobních údajů).

Jak dlouho jsou osobní údaje uchovávány:

Advokát zpracovává a uchovává osobní údaje po dobu trvání smluvní vztahu mezi advokátem a klientem a dále po dobu nezbytnou ke splnění archivačních povinností dle platných právních předpisů (zejména zákona o účetnictví, zákon archivační či zákon proti praní špinavých peněz). Po uplynutí dané doby jsou osobní údaje likvidovány zákonným způsobem.

Jak zabraňujeme neoprávněnému přístupu k osobním údajům, změně, zcizení, zneužití, zničení nebo ztrátě dle čl. 30 odst. 1 písm. g GDPR:

Osobní údaje v el. podobě: používaný IT systém je pravidelně kontrolován a testován IT konzultanty. Počítač advokáta je chráněn heslem, které je pravidelně měněno. Je zabráněno přístupu třetích osob do IT systému (na základě opatření vyhotovenými IT konzultanty). Počítač advokáta má antivirovou ochranu.

Osobní údaje v listinné podobě: V sídle advokáta a ve všech pobočkách je přísně zakázáno jakékoliv volné odkládání všech listin, které obsahují osobní údaje klientů. Pro úschovu těchto listin má advokát uzamykatelnou přihrádku. Pokud není uzamykatelná skříňka k dispozici, ukládají se listiny do skříně určené pro archivaci listin a dokumentů advokáta. Veškeré kanceláře jsou uzamykatelné, není možný volný vstup třetím osobám do prostor kanceláře.

A dále:

- Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí (pokud není s klientem v konkrétním případě sjednáno jinak);

- Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svojí stížností na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz, adresa: Ppkl. Sochova 27, 170 00 Praha 7), popř. se subjekt údajů může s jakýmkoliv dotazem či stížností obrátit přímo na uvedeného správce, na výše uvedené emailové adrese příslušného advokáta.

 

Mgr. Lucie Luhanová, advokát

JUDr. Ivana Schönová, LL. M., advokát